Rozliczenie szkody komunikacyjnej to proces określania i wypłacania odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego.

Aby dokonać rozliczenia szkody komunikacyjnej, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, z którym posiadamy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Następnie ubezpieczyciel będzie prowadził postępowanie likwidacyjne, którego celem jest ustalenie odpowiedzialności za szkodę oraz wysokości szkody.

W ramach postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel może zlecić wykonanie oględzin pojazdów, przeprowadzenie ekspertyz, badanie dokumentacji medycznej i innych dokumentów związanych z zdarzeniem. Na podstawie zebranych dowodów zostanie ustalona wysokość szkody oraz zasady jej wypłaty.

Jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, może wnieść odwołanie i wystąpić do sądu o ustalenie wysokości szkody.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej – metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa to jedna z metod wykorzystywanych przy rozliczeniu szkody komunikacyjnej. Polega na określeniu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu oraz związanych z wypadkiem kosztów pobocznych, takich jak koszty holowania, wynajmu samochodu zastępczego czy leczenia.

W przypadku metody kosztorysowej, osoba poszkodowana lub ubezpieczyciel zlecają niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu oraz wyliczenie kosztów pobocznych. Kosztorys ten uwzględnia wszystkie elementy uszkodzone w wypadku, w tym elementy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i blacharskie, a także koszty robocizny i materiałów.

Na podstawie kosztorysu ubezpieczyciel określa wysokość odszkodowania, którą wypłaca poszkodowanemu. Ubezpieczyciel może wówczas zlecić naprawę pojazdu u wybranego warsztatu lub przekazać gotówkę poszkodowanemu, aby ten mógł dokonać naprawy u wybranego przez siebie warsztatu.

Metoda kosztorysowa jest jedną z najczęściej stosowanych metod przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych, ponieważ pozwala na precyzyjne określenie kosztów i umożliwia szybką wypłatę odszkodowania poszkodowanemu.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej – metoda serwisowa

Metoda serwisowa to inna z metod wykorzystywanych przy rozliczaniu szkody komunikacyjnej. Polega ona na skorzystaniu z usług serwisu, z którym ubezpieczyciel współpracuje, w celu przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu.

W przypadku metody serwisowej, osoba poszkodowana zgłasza szkodę ubezpieczycielowi, który następnie skieruje ją do wybranego przez siebie serwisu. W serwisie dokonuje się wówczas wyceny szkody i ustala się koszt naprawy pojazdu.

Po zatwierdzeniu kosztorysu przez ubezpieczyciela, naprawa pojazdu zostaje przeprowadzona przez serwis. W przypadku tej metody, poszkodowany nie musi samodzielnie szukać serwisu ani negocjować z nim kosztów naprawy, ponieważ wszystko jest załatwiane przez ubezpieczyciela.

W przypadku metody serwisowej, poszkodowany może skorzystać z samochodu zastępczego udostępnianego przez serwis lub ubezpieczyciela. Umożliwia to kontynuowanie normalnego trybu życia, nawet jeśli pojazd jest w naprawie.

Metoda serwisowa jest popularna ze względu na swoją wygodę, szybkość i brak konieczności samodzielnego załatwiania formalności związanych z naprawą pojazdu. Wadą tej metody jest to, że zazwyczaj nie ma możliwości wyboru przez poszkodowanego własnego warsztatu, a także że koszty naprawy mogą być wyższe niż w przypadku metody kosztorysowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *