Szkoda całkowita w ubezpieczeniach to sytuacja, w której wartość ubezpieczonego mienia (np. samochodu) jest wyższa niż koszt jego naprawy lub przywrócenia do stanu pierwotnego. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu osobie odszkodowanie równoważne wartości całkowitej utraconego mienia.

Przykładowo, jeśli posiadacz ubezpieczenia samochodu ulegnie poważnemu wypadkowi, w którym koszt naprawy jego pojazdu przewyższa wartość rynkową samochodu, to ubezpieczyciel może uznać, że wypadł on z eksploatacji i wypłacić mu odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Warto zaznaczyć, że nie zawsze szkoda całkowita jest wynikiem wypadku lub kolizji. Może się też zdarzyć, że ubezpieczony sam podejmie decyzję o zakończeniu eksploatacji mienia z powodu np. zużycia, awarii mechanicznej lub innych przyczyn. W takim przypadku również może wystąpić szkoda całkowita i ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu osobie odszkodowanie w wysokości wartości całkowitej utraconego mienia.

Kiedy towarzystwo orzeka szkodę całkowitą z OC sprawcy wypadku?

W przypadku wypadku drogowego, towarzystwo ubezpieczeniowe orzeka szkodę całkowitą z OC sprawcy, gdy wartość naprawy pojazdu poszkodowanego jest wyższa niż jego wartość rynkowa. Innymi słowy, jeśli koszt naprawy samochodu poszkodowanego jest równy lub wyższy niż jego wartość rynkowa, to towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że szkoda jest całkowita.

Warto zaznaczyć, że w przypadku szkody całkowitej, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca poszkodowanemu osobie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej samochodu przed wypadkiem, a nie kosztów naprawy. Jeśli ubezpieczony decyduje się na odkupienie uszkodzonego pojazdu od towarzystwa ubezpieczeniowego, otrzymuje jedynie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej samochodu przed wypadkiem, minus wartość sprzedaży uszkodzonego pojazdu (czyli tzw. wartość skupu).

Warto również zaznaczyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać szkodę za całkowitą nie tylko w przypadku wypadku drogowego, ale również w innych sytuacjach, np. w przypadku kradzieży lub pożaru pojazdu.

Jak sprawdzić, czy ubezpieczyciel rzetelnie orzekł szkodę całkowitą z OC?

Jeśli masz wątpliwości co do rzetelnego orzeknięcia szkody całkowitej z OC przez ubezpieczyciela, możesz podjąć kilka kroków w celu weryfikacji tej decyzji. Oto kilka sugestii:

  1. Zgłoś swoje wątpliwości i poproś o wyjaśnienie – jeśli masz wątpliwości co do decyzji ubezpieczyciela, skontaktuj się z nim i poproś o wyjaśnienie. Powinni oni poinformować cię o kryteriach, na podstawie których podjęto decyzję o orzeczeniu szkody całkowitej.
  2. Skorzystaj z ekspertyzy – można skorzystać z usług niezależnych rzeczoznawców samochodowych, którzy ocenią wartość pojazdu przed wypadkiem oraz kosztów naprawy. Otrzymana ekspertyza pozwoli na niezależne porównanie wartości uszkodzonego pojazdu z kosztami jego naprawy i weryfikację orzeczenia szkody całkowitej.
  3. Przejrzyj umowę ubezpieczenia – warto przejrzeć umowę ubezpieczenia, w której powinny być określone kryteria orzekania szkody całkowitej. Możesz również sprawdzić, czy warunki umowy są zgodne z przepisami prawa.
  4. Skontaktuj się z rzecznikiem ubezpieczonych – w przypadku braku porozumienia z ubezpieczycielem można skorzystać z pomocy rzecznika ubezpieczonych. Rzecznik będzie mógł pomóc w rozwiązaniu sporu z ubezpieczycielem.
  5. Skorzystaj z możliwości odwołania się – jeśli dalej masz wątpliwości co do decyzji ubezpieczyciela, masz prawo odwołać się do organu nadzorczego nad ubezpieczeniami w Twoim kraju, np. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *