Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić ubezpieczonemu lub beneficjentowi w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem.

Suma ta jest określana w polisie ubezpieczeniowej i stanowi jedno z najważniejszych elementów umowy ubezpieczeniowej. Jeśli ubezpieczony poniesie szkodę, która przekracza wartość sumy gwarancyjnej, to pozostałą kwotę musi pokryć samodzielnie.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych, np. ubezpieczenia mieszkania, suma gwarancyjna określa wartość ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą ubezpieczyciel wypłaci za szkodę w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, takiego jak pożar, zalanie, kradzież itp.

W ubezpieczeniach na życie, suma gwarancyjna określa kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w przypadku wystąpienia innych określonych zdarzeń, takich jak choroba czy trwała niezdolność do pracy.

Jaka jest różnica między sumą ubezpieczenia a sumą gwarancyjną OC?

Terminy „suma ubezpieczenia” i „suma gwarancyjna” są czasami używane zamiennie, ale w kontekście ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) występuje między nimi pewna różnica.

Suma ubezpieczenia OC określa maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić na rzecz poszkodowanego w przypadku szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego. Suma ta może obejmować różne rodzaje szkód, takie jak szkody osobowe lub majątkowe.

Natomiast suma gwarancyjna OC jest częścią sumy ubezpieczenia i odnosi się do konkretnych rodzajów szkód, które są objęte ubezpieczeniem OC. Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w przypadku szkód objętych ubezpieczeniem OC, na przykład szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w ruchu drogowym.

Dla przykładu, jeśli polisa OC posiada sumę ubezpieczenia w wysokości 1 mln zł, a suma gwarancyjna w przypadku szkód wyrządzonych w ruchu drogowym wynosi 500 000 zł, to w przypadku szkody w ruchu drogowym ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić maksymalnie 500 000 zł, a pozostałą część ubezpieczenia można wykorzystać na pokrycie innych rodzajów szkód.

Ile wynosi suma gwarancyjna OC?

Wysokość sumy gwarancyjnej OC (odpowiedzialności cywilnej) zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji ubezpieczonego oraz od wymogów ustawowych. W Polsce minimalna wysokość sumy gwarancyjnej OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli itp.) wynosi 5 milionów złotych.

Jednakże, wartość minimalna określona przez ustawę, może nie zawsze być wystarczająca, aby pokryć pełne koszty szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego. Dlatego też, wiele osób decyduje się na wykupienie wyższej sumy gwarancyjnej, która może wynosić 10 milionów złotych lub więcej.

W przypadku ubezpieczenia OC dla innych branż, takich jak np. OC dla przedsiębiorców, wartość sumy gwarancyjnej jest zwykle ustalana na podstawie analizy ryzyka i indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Warto zaznaczyć, że wyższa suma gwarancyjna wiąże się z wyższą składką ubezpieczeniową, ale jednocześnie daje większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku powstania szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *