Stała suma ubezpieczenia AC (autocasco) to wartość określona w polisie ubezpieczeniowej, która stanowi maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Suma ta jest zwykle równa wartości rynkowej pojazdu w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli ceny, jaką można by sprzedać pojazd na rynku wtórnym.

W przypadku szkody objętej ubezpieczeniem AC, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej ustalonej stałej sumy ubezpieczenia. Jeśli koszt naprawy lub odbudowy pojazdu przekracza tę wartość, to ubezpieczyciel może zdecydować się na wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia, a pojazd trafia do kasacji lub sprzedaży na części. W przypadku uszkodzenia pojazdu, którego koszt naprawy jest niższy niż ustalona suma ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości rzeczywistych kosztów naprawy.

Warto zauważyć, że stała suma ubezpieczenia AC może być negocjowana z ubezpieczycielem, co oznacza, że ​​można ją ustalić na poziomie wyższym lub niższym niż wartość rynkowa pojazdu. Ustalenie wyższej sumy ubezpieczenia skutkuje zwykle wyższą składką ubezpieczeniową, ale również zwiększa poziom ochrony ubezpieczonego w przypadku zaistnienia szkody.

Co oznacza zmienna suma ubezpieczenia?

Zmienna suma ubezpieczenia to kwota, którą ubezpieczony i ubezpieczyciel ustalają indywidualnie, zgodnie z potrzebami i ryzykiem, jakie chcą zabezpieczyć w ramach polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że ubezpieczony może wybrać różne sumy ubezpieczenia dla różnych rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia.

Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczony może wybrać różne sumy ubezpieczenia dla różnych rodzajów szkód, takich jak pożar, powódź, kradzież, itp. Może on zdecydować, że chce wyższą sumę ubezpieczenia dla szkód wynikających z pożaru niż dla szkód wynikających z kradzieży.

W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), zmienna suma ubezpieczenia oznacza, że ​​ubezpieczony może wybrać maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w przypadku szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego. W zależności od indywidualnych potrzeb ubezpieczonych, zmienna suma ubezpieczenia może wynosić różne kwoty.

Zmienna suma ubezpieczenia daje ubezpieczonemu większą elastyczność w wyborze ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ umożliwia dostosowanie poziomu ochrony do indywidualnych potrzeb i ryzyka. Z drugiej strony, może to być również kosztowne, ponieważ wyższe sumy ubezpieczenia zwykle wiążą się z wyższymi składkami ubezpieczeniowymi.

Czy suma ubezpieczenia to wartość pojazdu?

Niekoniecznie. Suma ubezpieczenia to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu w przypadku zaistnienia szkody, która jest objęta ubezpieczeniem. W przypadku ubezpieczenia pojazdu, suma ubezpieczenia zależy od wybranej formy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić osobom trzecim, którym wyrządzona została szkoda przez ubezpieczonego. Suma ta nie ma związku z wartością pojazdu, a z poziomem ochrony, jaką ubezpieczony wybiera.

W przypadku ubezpieczenia AC (autocasco), suma ubezpieczenia określa maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. W tym przypadku, suma ubezpieczenia może być równa lub różna od wartości rynkowej pojazdu. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczyciela i ubezpieczonego na podstawie indywidualnych potrzeb i ryzyka.

Warto zauważyć, że suma ubezpieczenia to nie to samo, co wartość ubezpieczenia. Wartość ubezpieczenia to kwota, na którą ubezpieczony jest w stanie ubezpieczyć swoje mienie lub pojazd. W przypadku ubezpieczenia AC, wartość ubezpieczenia może być równa wartości rynkowej pojazdu, a w przypadku ubezpieczenia OC, może być ustalona na podstawie przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *