Franszyza redukcyjna w kontekście ubezpieczeń to kwota, którą ubezpieczony musi pokryć z własnych środków w przypadku wystąpienia szkody, zanim ubezpieczyciel zacznie pokrywać koszty szkody. Innymi słowy, jest to suma, którą ubezpieczony musi najpierw zapłacić z własnej kieszeni przed tym, jak ubezpieczyciel przejmie resztę kosztów związanych z szkodą.

Franszyza redukcyjna jest zwykle określana jako kwota lub procent ubezpieczenia, np. franszyza wynosząca 500 zł oznacza, że ubezpieczony musi pokryć pierwsze 500 zł kosztów związanych ze szkodą, a dopiero po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczyciel zacznie pokrywać pozostałą część kosztów.

W przypadku franszyzy procentowej, ubezpieczyciel pokryje część kosztów szkody, a ubezpieczony będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części kosztów do momentu osiągnięcia ustalonego procentu sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna jest stosowana w celu zmniejszenia kosztów ubezpieczeń dla ubezpieczyciela oraz zwiększenia świadomości ubezpieczonych w zakresie ich odpowiedzialności w przypadku szkody.

Franszyza redukcyjna – jak jest ustalana?

Franczyza redukcyjna w ubezpieczeniach to kwota, jaką ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni przed uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku szkody ubezpieczony ponosi koszty do wysokości ustalonej kwoty franczyzy, a dopiero gdy koszty przekroczą tę kwotę, ubezpieczyciel pokryje pozostałą część straty.

Wysokość franczyzy redukcyjnej jest ustalana indywidualnie dla każdego ubezpieczenia i zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj ubezpieczenia, wysokość składki oraz ryzyko, jakie niesie ze sobą ubezpieczenie. Im wyższe ryzyko ubezpieczenia, tym zazwyczaj wyższa kwota franczyzy.

Istnieją różne rodzaje franczyz redukcyjnych w ubezpieczeniach, takie jak franczyza stała, czyli kwota ustalona na stałe, niezależnie od wartości szkody, lub franczyza procentowa, czyli kwota zależna od wartości szkody, np. 10% wartości szkody.

Warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed jego podpisaniem, w tym z kwotą franczyzy redukcyjnej, aby wiedzieć, jakie koszty będą ponoszone z własnej kieszeni w przypadku szkody i jakie korzyści przyniesie nam ubezpieczenie.

Franszyza integralna a redukcyjna – czym się różnią?

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna to dwa różne rodzaje franczyz, stosowane w ubezpieczeniach. Różnią się one sposobem ustalania i działania.

Franszyza integralna to kwota, jaką ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni w przypadku szkody, niezależnie od jej wartości. Oznacza to, że jeśli wartość szkody jest mniejsza niż kwota franszyzy integralnej, ubezpieczony musi pokryć całe koszty szkody samodzielnie, a ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Natomiast, gdy wartość szkody przekracza kwotę franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o kwotę franszyzy.

Franszyza redukcyjna to kwota, jaką ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni w przypadku szkody, ale tylko do pewnej ustalonej wartości, która jest mniejsza niż wartość całej szkody. Oznacza to, że ubezpieczony ponosi koszty do wysokości ustalonej kwoty franszyzy redukcyjnej, a gdy koszty przekraczają tę kwotę, ubezpieczyciel pokrywa pozostałą część straty. Przykładowo, gdy kwota franszyzy wynosi 500 zł, a wartość szkody to 3000 zł, ubezpieczony musi pokryć 500 zł, a ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o tę kwotę, czyli 2500 zł.

Podsumowując, franszyza integralna to kwota, którą ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni niezależnie od wartości szkody, natomiast franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni tylko do pewnej ustalonej wartości, która jest mniejsza niż wartość całej szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *