Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela

Zgłosiłeś szkodę i z niecierpliwością czekasz, aż nadejdzie decyzja ubezpieczyciela potwierdzająca przelew na pokrycie strat. Otwierasz kopertę, ale zamiast satysfakcjonującej kwoty widzisz pismo z odmową wypłaty odszkodowania lub sumę, która ledwo starczy na waciki. Po zebraniu szczęki z podłogi zaczynasz szukać w Internecie co zrobić w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania lub jeśli ubezpieczyciel zaproponował Ci zaniżone odszkodowanie. Dzięki poniższym wskazówkom dowiesz się jak samodzielnie napisać odwołanie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, żeby dostać wyższe odszkodowanie?

Celem odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego jest uzyskanie dopłaty do zaniżonego odszkodowania, która pozwoli Ci na naprawienie szkody. Aby tak się stało, nie wystarczy napisać, że decyzja jest krzywdząca i nieprawidłowo sporządzona. Odwołanie to pismo, które trzeba odpowiednio uargumentować, w przeciwnym wypadku nie będzie skuteczne. Wykorzystaj do tego zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli OWU, które odnosi się do polisy i znajdziesz je w Internecie oraz przepisy prawne regulujące kwestie odszkodowań. By ułatwić Ci to zadanie, w kolejnych punktach przedstawimy wzór odwołania i omówimy przykładową podstawę prawną, na którą warto się powołać.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je obniżyć?

Istnieją sytuacje gdy odmowa wypłaty odszkodowania jest słuszna. W tym momencie warto znaleźć wspomniane wcześniej OWU. Z tego dokumentu paragraf o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela jest najważniejszy i polecamy, by zawsze zapoznać się z nim przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zgodnie z Art.  362. Kodeksu Cywilnego ubezpieczyciel może pomniejszyć wypłacone odszkodowanie jeżeli Twoje zachowanie lub zaniechanie miało negatywny wpływ na zdarzenie. W przykładzie odnieśmy się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Załóżmy, że uczestniczysz w wypadku drogowym, kierowca pojazdu jadącego za Tobą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał w tył Twojego samochodu. Niestety brak zapiętych pasów bezpieczeństwa zwiększył zakres Twoich obrażeń. Obniżenie odszkodowania jest słuszne ze względu na Twoje przyczynienie nawet mimo tego, że do zdarzenia doszło nie z Twojej winy.

Kiedy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Zawsze można odwołać się od decyzji.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest Twoim prawem, z którego zawsze możesz skorzystać. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek poinformowania Cię, że możesz zgłosić sprawę do sądu. Polecamy jednak bez pomocy kancelarii odszkodowawczej sporządzić odwołanie od decyzji, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze, jakie kancelaria wzięłaby jako honorarium.

W jakim terminie ubezpieczony może się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz wnieść w ciągu 3 lat od jej otrzymania, po tym czasie roszczenia ulegają przedawnieniu. Wynika to z Art. 819 Kodeksu Cywilnego “Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć w określonym terminie — bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach ubezpieczyciel termin ten może wydłużyć, aby przy zachowaniu należytej staranności mógł wydać odpowiednią decyzję, lecz wtedy musi zadbać, by poszkodowany dowiedział się o tym w odpowiednim czasie.

Kiedy warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kiedy emocje po otrzymaniu niekorzystnej informacji opadną, warto przeczytać dokładny opis decyzji. Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ubezpieczyciel jest zobowiązany do dostarczenia na żądanie poszkodowanego pełnych akt szkody zawierających dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Powołując się na powyższe i na numer polisy zwróć się o akta szkody i zobacz, co wpłynęło na decyzję ubezpieczyciela. Jeżeli po wnikliwej lekturze wciąż widzisz nieprawidłowości w wydanej decyzji, przystąp do sporządzania odwołania, wymieniając argumenty przemawiające za jej zmianą.

Reklamację na działanie ubezpieczyciela możesz złożyć w 3 formach:

 • ustnie podczas wizyty w placówce lub podczas rozmowy z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • w formie pisemnej składając pismo w placówce ubezpieczyciela, bądź wysyłając je drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak by móc kontrolować kiedy przesyłka znalazła się w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego i kiedy została poddana rozpatrywaniu reklamacji.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Chcesz wiedzieć jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania? Niezależnie czy ma być to odwołanie na przyznany przez ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu, czy w sprawie szkody majątkowej należy zawrzeć informacje takie jak:

 • data i miejsce odwołania,
 • dane osobowe wraz z adresem,
 • dane ubezpieczyciela likwidującego szkodę,
 • numer szkody, numer polisy i datę wystąpienia zdarzenia,
 • uzasadnienie odwołania,
 • powołanie się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
 • określenie żądanej kwoty i numer konta bankowego, na które chcesz otrzymać odszkodowanie,
 • podpis,
 • załączniki, w tym kopię decyzji towarzystwa.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Tutaj odsyłamy do podpisanej polisy ubezpieczeniowej, gdzie znajduje się suma ubezpieczenia i do OWU. Tam znajdziesz paragraf o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Do najczęstszych wyłączeń należą szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa, czynu niedozwolonego lub na skutek przestępstwa,
 • wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem:
  • w stanie nietrzeźwości,
  • w stanie po użyciu alkoholu, 
  • w stanie po zażyciu narkotyków i środków odurzających,
 • powstałe bezpośrednio na skutek działań wojennych, strajków, terroryzmu, 
 • powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego.

Jak przygotować się do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Dobre odwołanie to skuteczne odwołanie, a żeby takim było, musisz poprzeć je dowodami. Pamiętaj, że gromadzenie dowodów należy zacząć zaraz po wystąpieniu szkody. Zbieraj wszystkie paragony i faktury. Dobrze jest mieć pisemne oświadczenia świadków zdarzenia niezależnie od tego czy było ono skutkiem przestępstwa, czy też nie. Wszelkie dokumenty medyczne z wizyt u lekarza lub komisji lekarskiej będą niezbędne, by domagać się odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeżeli odwołujesz się od decyzji w szkodzie majątkowej niezbędna może okazać się opinia niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Powyżej zamieściliśmy wskazówki jak napisać odwołanie, jeśli z nich skorzystasz to z pewnością Twoje pismo będzie brzmiało profesjonalnie. Odwołanie powinno być rzeczowe i zwięzłe – poparte dowodami. Tylko dobrze umotywowane może przynieść pożądany efekt, czyli zmianę decyzji i spełnienie świadczenia określonego w odwołaniu.

Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

Coraz częstszą praktyką, z jaką działa prawie każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zaniżanie wypłacanych odszkodowań bądź unikanie odpowiedzialności i odmowa ich wypłaty. Złożenie odwołania powinno być pierwszym krokiem jaki podejmiesz, by walczyć o swoje prawa. Pamiętaj, że nawet jeżeli ubezpieczyciel nie zmieni decyzji, to wcale nie zachodzi konieczność rezygnacji z walki o sprawiedliwe odszkodowanie. Kolejnym krokiem jaki Ci przysługuje to zwrócenie się po pomoc. Niezbędne będzie wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego i opisanie sprawy. Należy koniecznie dołączyć kopię decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Swoje zgłoszenie skieruj na adres:

Rzecznik Finansowy ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Dopiero po wyczerpaniu tej ścieżki konieczne może okazać się odgórne rozpatrzenie sprawy i skierowanie jej do sądu powszechnego zajmującego się rozpatrywaniem sporów wynikających z umów konsumenckich. Postępowanie warto wtedy powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej lub zwrócić uwagę na kancelarie odszkodowawcze, które współpracują z prawnikami i usiłują niwelować nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela — Podsumowanie

 • W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżonej kwoty, warto napisać odwołanie do ubezpieczyciela.
 • Odwołanie powinno być dobrze uargumentowane, opierając się na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i przepisach prawnych.
 • Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub obniżyć odszkodowanie.
 • Zawsze można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, a towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek poinformować o tej możliwości.
 • Odwołanie powinno być złożone w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji, a ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć w terminie 30 dni.
 • Przed złożeniem odwołania, warto dokładnie przeczytać decyzję i poprosić o pełne akta szkody.
 • Odwołanie można złożyć ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • W odwołaniu należy podać dane osobowe, numer polisy, uzasadnienie, powołać się na ustawę i określić żądaną kwotę odszkodowania.
 • Warto zebrać dowody, takie jak paragony, faktury, oświadczenia świadków i dokumenty medyczne.
 • Jeśli odwołanie nie przynosi rezultatów, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub rozważyć sprawę sądową lub skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jaki jest koszt postępowania przed Rzecznikiem Finansowym?

Jeżeli Rzecznik Finansowy uzna Twoją skargę na towarzystwo ubezpieczeniowe za zasadną, to przeprowadzi interwencję bezpłatnie.

Kiedy mogę zgłosić się po pomoc do instytucji kontrolującej podmioty rynku finansowego?

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Finansowym podejmie on interwencję dopiero po wykorzystaniu drogi odwoławczej, czyli po odrzuceniu reklamacji przez zakład ubezpieczeń.

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Do przedawnienia dochodzi dopiero po 3 latach od otrzymania decyzji ubezpieczyciela, ale nie warto zwlekać z tym do końca tego terminu.

Ile kosztuje sprawa sądowa z ubezpieczycielem?

Musisz brać pod uwagę, że postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej określaną się w oparciu o kwotę odszkodowania, o którą chcesz walczyć, koszty jakie wynikną w toku postępowania np. ponowne przeprowadzenie badań przez biegłego oraz koszty poniesione na prawnika.

Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni nie dokonał rozpatrzenia reklamacji. Co dalej?

Jeżeli nie zostałeś poinformowany, że rozpatrzenie odwołania będzie przedłużone, to możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Niedopełnienie obowiązku przez ubezpieczyciela niesie ze sobą określone skutki prawne i należy traktować je jako rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta.

Czy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Honorarium kancelarii odszkodowawczych waha się w okolicach kilkunastu do kilkudziesięciu procent odszkodowania, więc jeśli masz trochę czasu i chcesz zaoszczędzić, to warto samodzielnie sporządzić odwołanie od decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *