Beneficjentem w ubezpieczeniu jest osoba lub podmiot, któremu przysługuje prawo do otrzymania świadczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Beneficjentem może być np. osoba ubezpieczona, która doznała szkody lub jej bliscy, którzy mieliby prawo do odszkodowania w razie jej śmierci. W przypadku ubezpieczeń majątkowych beneficjentem może być też instytucja finansowa, której udzielono kredytu zabezpieczonego hipoteką, a która w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomości objętej ubezpieczeniem, otrzyma wypłatę ubezpieczenia w celu zaspokojenia swojego roszczenia. Wskazanie beneficjenta odbywa się poprzez umieszczenie jego danych w polisie ubezpieczeniowej.

Beneficjent – kto go wskazuje?

Beneficjenta w ubezpieczeniu wskazuje zazwyczaj osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia, czyli ubezpieczony. W przypadku polis ubezpieczeniowych na życie, ubezpieczony może wskazać dowolną osobę, która w razie jego śmierci lub wystąpienia określonego zdarzenia otrzyma wypłatę ubezpieczenia. Beneficjentem może być np. małżonek, dziecko, rodzic, a także osoba trzecia, np. fundacja lub organizacja charytatywna.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych, wskazanie beneficjenta może być obligatoryjne, jeśli ubezpieczony zaciągnął kredyt lub pożyczkę z zabezpieczeniem hipotecznym. W takim przypadku bank lub inna instytucja finansowa może być wskazana jako beneficjent, aby w razie zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomości objętej ubezpieczeniem, otrzymać wypłatę ubezpieczenia i zaspokoić swoje roszczenia.

W każdym przypadku, wskazanie beneficjenta odbywa się poprzez umieszczenie jego danych w polisie ubezpieczeniowej.

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentem w ubezpieczeniu może być praktycznie każda osoba lub podmiot, na którego rzecz zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

W przypadku ubezpieczeń na życie, beneficjentem może być osoba wskazana przez ubezpieczonego, np. małżonek, dziecko, rodzic, partner życiowy lub inna osoba trzecia, np. fundacja lub organizacja charytatywna. Wskazanie beneficjenta jest istotne, ponieważ to ta osoba otrzyma wypłatę z ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonego.

W ubezpieczeniach majątkowych, beneficjentem może być np. bank lub inna instytucja finansowa, którą ubezpieczony zabezpieczył swój kredyt lub pożyczkę. Beneficjent taki otrzyma wypłatę ubezpieczenia, jeśli dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia zabezpieczonej nieruchomości, co umożliwi zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

W każdym przypadku, to osoba ubezpieczona decyduje, kto zostanie wskazany jako beneficjent. Wskazanie beneficjenta odbywa się poprzez umieszczenie jego danych w polisie ubezpieczeniowej.

Beneficjent i jego udział w sumie ubezpieczenia

Beneficjent otrzymuje wypłatę z ubezpieczenia tylko wtedy, gdy zostanie wskazany w polisie ubezpieczeniowej jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia. Kwota, którą otrzyma beneficjent, zależy od ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia oraz od rodzaju i zakresu ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczeń na życie, kwota wypłaty dla beneficjenta wynosi zazwyczaj pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, chyba że w polisie przewidziane są jakieś wyjątki lub limity wypłat.

W ubezpieczeniach majątkowych, beneficjentem może być np. bank lub inna instytucja finansowa, której udzielono kredytu zabezpieczonego hipoteką. W tym przypadku, kwota wypłaty zależy od stopnia zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomości objętej ubezpieczeniem, a beneficjent otrzymuje tylko tyle, ile wynosi wartość szkody.

W każdym przypadku, kwota wypłaty dla beneficjenta nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Jeśli wartość szkody przewyższa sumę ubezpieczenia, beneficjent otrzyma tylko jej pełną wysokość, a pozostała część szkody zostanie pokryta przez ubezpieczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *